Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i dom aukcyjny

Użytkownik korzystający z serwisu 101 Projekt, akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 55/63 lok. 6., NIP: 7010591302 Regon: 364817727 jest 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Strona internetowa: www.101projekt.pl

Adres poczty elektronicznej: galeria@101projekt.pl

Telefon do sklepu: +48 882 022 604

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny Sp. z o.o. (zwaną dalej Galerią), zajmującą się sprzedażą dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: www.101projekt.pl.

Każda osoba korzystająca z oferty Galerii zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

Warunkiem korzystania z usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż Dzieł odbywa się za pośrednictwem Internetu, umowa pomiędzy Galerią a zamawiającym (zwanym dalej Kupującym) zawierana jest na odległość.

Umieszczenie na stronie internetowej Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Kup teraz” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego (Kupującego), jeżeli druga strona (Galeria) niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Umieszczenie na stronie Galerii Dzieła opatrzonego informacją „Zapytaj o dostępność” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Kupujący założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

Każde Dzieło prezentowane na stronach internetowych Galerii posiada certyfikat autentyczności.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli tych Dzieł.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Galerii.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie Galerii. Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł, co do których zachodzi podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

Galeria prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia za pomocą strony internetowej www.101projekt.pl przyjmowane są codziennie, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji w serwisie. Skierowanie zapytania do Galerii w celu uzyskania informacji o Dziele lub o jego dostępności w Galerii również nie wymaga rejestracji w serwisie.

Kupujący przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do rejestracji w serwisie, co jest równoznaczne, z założeniem konta (zwanego dalej Kontem) i podaniem swoich danych teleadresowych w celu realizacji Zamówienia. Galeria nie odpowiada za błędnie podane dane Kupującego i konsekwencje z tym związane (np. wysyłka Dzieła pod nieprawidłowy adres).

W wypadku gdy Kupujący zechce złożyć kolejne Zamówienie, a w międzyczasie jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

Kupujący w momencie rejestracji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Konto zabezpieczone jest osobistym hasłem ustalonym przez Kupującego.

Zabronione jest korzystanie z Kont innych Kupujących, bądź udostępniane własnego Konta innym osobom. Zabronione jest również korzystanie z kilku Kont, jeżeli takowe działanie w jakikolwiek sposób łamie zasady niniejszego regulaminu.

W wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż osoba rejestrująca się podała dane nieprawdziwe, takowe Konto będzie usuwane, a zlecenia nie będą realizowane.

Zmiany adresu dostawy zgłoszone po wysłaniu przesyłki nie będą uwzględniane. Złożone zamówienia realizujemy według kolejności zgłoszeń.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Galerii oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamówienia w Galerii składa się drogą internetową, poprzez stronę www.101projekt.pl. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem Galerii +48 882 022 604.

III. PŁATNOŚCI

Wpłata na konto bankowe Galerii dokonana powinna być w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach możliwy jest czas przedłużenia terminu płatności do 5 dni roboczych).

Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto Galerii opłaty pełnej, tj. opłaty za Dzieło + koszt wysyłki.

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, nazwisko autora Dzieła i tytuł Dzieła.

W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienia i zwrotu przesyłki do nadawcy (Galerii) Kupujący obciążony zostaje kosztami zwrotu przesyłki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

IV. WYSYŁKA TOWARU

Galeria wysyła Dzieło do Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

V. CENY

Ceny podawane przy Dziełach są cenami brutto tzn. zawierające podatek VAT. Podane ceny Dzieł nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszego sklepu. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień będących w realizacji. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony.

VI. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

Wszystkie Dzieła przedstawiane na stronie internetowej które posiadają możliwość zakupu „Kup teraz” są towarami dostępnymi.

VII. FAKTURA VAT

Na wszystkie Dzieła zakupione w naszym sklepie wystawiamy fakturę VAT marża. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dowód zakupu oraz certyfikat autentyczności przesyłamy razem z zamówionym towarem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT.

VIII. CZAS DOSTAWY

Galeria dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia na terenie Polski, był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni.

W przypadku przesyłek zagranicznych, czas realizacji zamówienia może wynieść ponad 14 dni roboczych. Dlatego też, w przypadku przesyłek zagranicznych, konieczny jest Kontakt z Galerią, przed złożeniem zamówienia celem uzgodnienia terminu realizacji zamówienia i kosztu dostawy tej przesyłki.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu oraz dokonaniu wpłaty należnej za zamówiony towar.

IX. SPOSOBY DOSTAWY

Przesyłka kurierska - zamówienie wysyłamy firmą kurierską. Kurier dostarczy towar do Kupującego pod wskazany adres w całej Polsce. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki, przed podpisaniem dokumentu potwierdzającego odbiór od kuriera. Jeśli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania bądź naruszenie taśmy ochronnej, powinien spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny. Należy w nim szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. Protokół powinien być podpisany przez kuriera w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Możliwy odbiór osobisty po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie z Galerią.

X. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelew tradycyjny na rachunek sklepu podany na stronie kontakt i w zakładce wyboru płatności przelewem. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto Galerii.

XI. GWARANCJA ZWROTU

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwracane Dzieło jest nieuszkodzone, czyste, pozbawione zapachów (np. perfumy), posiada oryginalne oznakowanie.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Dzieła),

- od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Galerii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – Kupujący może skorzystać z gotowego formularza. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Galeria niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np.: e-mail, sms).

Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Dzieło  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę VAT oraz certyfikat autentyczności a także wypełniony formularz zwrotu. Zwrotu dokonuje się na koszt Kupującego. Oprócz kosztów zwrotu Dzieła, Kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Brak w/w elementów może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu. Po otrzymaniu w/w dokumentów wystawiana jest faktura korygująca. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Galerię - Galeria nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Pieniądze za Dzieło zwracamy na rachunek bankowy Galerii przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od daty zwrotu Dzieła na adres Galerii. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

XII. REKLAMACJE

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło niezgodne z zamówieniem, powinien odesłać je na adres Galerii.

Jeżeli Kupujący otrzyma Dzieło uszkodzone podczas dostawy, powinien zaznaczyć ten fakt podczas odbioru przesyłki lub odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń przyjmuje się, że towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym (nie dotyczy niewidocznych uszkodzeń). Koszty związane z odesłaniem Dzieła reklamowanego, Galeria zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Galeria zwróci Kupującemu równowartość ceny Dzieła lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Dzieła do wyboru. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustaleniami koloru ekranu komputera użytkownika.

Aby dokonać zwrotu należy w terminie do 14 dni od dnia zakupu zgłosić chęć dokonania zwrotu na adres mailowy : galeria@101projekt.pl oraz wypełnić formularz zwrotu produktów.

Wypełniony i podpisany formularz, wraz z fakturą VAT oraz certyfikatem autentyczności, należy dołączyć do Dzieła i odesłać na adres Galerii na własny koszt. Zwrócone Dzieło powinno być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.

Nie odbieramy przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem należności przy odbiorze.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie dane użytkowników są poufne i są wykorzystywane tylko do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w systemie sklepu internetowego Galerii nie są udostępnianie osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i złożone zamówienie, oraz do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia z bazy po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail Galerii: galeria@101projekt.pl.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zarejestrowani Klienci informowani będą o tym fakcie drogą e-mail’ową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane dzieła w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Galeria respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP.

Galeria zastrzega sobie prawo do usuwania Kont osób, które łamią założenia niniejszego Regulaminu.